I. TÁRGYA

 1. Jelen feltételek tárgya a Varga Média Kft. (továbbiakban: Kiadó) által kiadott termékek, mint a (Középiskolások Magazinja, KözMag, PONTHATÁR, Esküvői Kézikönyv, Fesztiválok[oN], Tablók[oN]) c. kiadványok, valamint azok mellékletei, kiadványai, az általa szervezett rendezvények, illetve a www.kozmag.hu internetes oldal hirdetési felületeinek értékesítése. A jelen feltételektől eltérő bármilyen egyéb rendelkezés érvénytelen mindaddig, amíg az írásban elfogadást nem nyert a Kiadótól.

 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A megjelentetni kívánt hirdetésnek meg kell felelnie az esztétikai és etikai, valamint technikai normáknak, tartalma és formája nem ütközhet jogszabályba, egyben összhangban kell lennie a Kiadó Médiaajánlójával.
 2. A Reklámozó felelős a hirdetés tartalmának valódiságáért és azért, hogy az nem sérti harmadik személyek jogait, valamint ugyancsak Reklámozó garantálja a közzétételhez szükséges jogok megszerzését is. Az e pontban írottakat a Kiadó nem jogosult vizsgálni, azonban esetleges megsértésük esetén semmiféle felelősséggel nem tartozik, a teljes helytállásra a Reklámozó köteles.
 3. A Reklámozó az első megrendeléskor köteles rendelkezésre bocsátani a hatályos jogszabályokban előírt okiratok másolatát.
 4. A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Reklámozó teljes felelősséget vállal.
  A Reklámozó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, a Kiadó alkalmazottaitól és megbízottaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., 2010. évi CIV. tv., 2010. évi CLXXXV. tv., 1996. évi LVII. tv., stb.) alapján fennálló, a Kiadóval, a Kiadó alkalmazottaival és megbízottaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amelyet a hivatkozott jogszabályok, a jelen Általános Hirdetési Feltételek és a Felek között létrejött szerződés Reklámozó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval, illetve annak alkalmazottaival és megbízottaival szemben érvényesítenek. A Megrendelő köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Kiadó, illetve a Kiadó alkalmazottai és megbízottai már kiegyenlítették, a Kiadónak, illetőleg a Kiadó alkalmazottainak és megbízottainak teljes mértékben megtéríteni.
 5. A reklámokra vonatkozó hatályos jogszabályi, egyéb reklámetikai rendelkezések azonban esetleges megsértésük esetén semmiféle felelősséggel nem tartozik. Kiadó a hivatkozott törvényi rendelkezéseknek megfelelően jogosult a tilalmakba ütköző reklámok megjelentetését – minden szankció nélkül – kizárólag a megfelelő törvényhelyre történő hivatkozással egyoldalúan megtagadni.
 6. Jelen hirdetési szabályzatban „Megrendelési határidőnek” azt a kiadványonként eltérő és a kiadó Médiaajánlójában megtalálható határidőt értjük, ameddig a Kiadó a szóban forgó kiadványra megrendeléseket felvesz.

 

III. A MEGRENDELÉSSEL ÉS ANYAGLEADÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 1. Hirdetés megrendelésének minősül minden írásban, postai úton, e-mailen vagy sms (szöveges üzenetben) érkezett megrendelés. Melyben a Reklámozó kifejezi szándékát a hirdetés megjelenítésére.
 2. A megrendelésnek minden esetben tartalmaznia kell a kívánt megjelenési dátumo(ka)t, méretet, illetve az egyéb, a Kiadó részéről felmerülő, a megjelenéssel kapcsolatos igényeket. Vagy a Kiadó részéről eljáró üzletkötő üzenetére válaszolva, az abban fogalmazottak hagyódnak jóvá! A megrendelésekor a Reklámozónak meg kell neveznie vállalkozását (pontos cégszerű elnevezés), annak székhelyét vagy állandó telephelyét, bankszámlaszámát, valamint adószámát; természetes személy Reklámozó esetén nevét, lakcímét és adóazonosító jelét, valamint bankszámlaszámát, továbbá szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt. A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a Reklámozó köteles a Kiadónak nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé.
 3. 3. Amennyiben Reklámozó konkrét időpontot nem jelöl meg, a Kiadó megjelöli a legközelebbi lehetséges megjelenés időpontját. A szerződés a megrendelés elfogadásával lép hatályba. Amennyiben visszaigazolására Kiadóhoz egy naptári napon belül Reklámozó részéről írásbeli véleményeltérés nem érkezik, Kiadó úgy tekinti, hogy a szerződés a megrendelés, Kiadó visszaigazolása, valamint jelen Általános Hirdetési Feltételek és Kiadó hatályos tarifatáblázata alapján létrejött.
 4. Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt hirdetési felületet Reklámozó részére minden körülmények között biztosítja, kivéve, ha bizonyítja, hogy a megrendelés meghiúsulását rajta kívül álló ok eredményezte.
 5. Kiadó jogosult visszautasítani azokat a hirdetéseket, amelyek a II.2., II.5. pontba ütköznek. Kiadó a hirdetések kéziratán Reklámozó külön jóváhagyása nélkül jogosult elvégezni a nyelvhelyességi szabályok szerint szükséges stilisztikai és egyéb javításokat, kivéve, ha a Reklámozó a megrendelésben, vagy a szerződésben írásban nyilatkozik arról, hogy a Kiadó a hirdetéseken semmilyen változtatást nem eszközölhet. Ugyancsak jogosult a Kiadó a hirdetés szövegében tartalmi, érdemi változtatásokat javasolni, elvégezni, amennyiben ez szükséges. Ez esetben azonban a módosított kéziratot jóváhagyás céljából köteles visszaküldeni Reklámozónak. A Reklámozó a jóváhagyásra visszaküldött (e-mail) anyag elfogadásáról aznap 16 óráig köteles nyilatkozni, ez utóbbi hiányában a Kiadó a változtatásokat elfogadottnak tekinti. Nem észlelés címen a kiadóval szemben semmiféle igény nem támasztható!
 6. Reklámozó köteles a Médiaajánlóban előre megadott formában és határidőig a közzétételhez szükséges anyagokat (kézirat, szöveg, kép, rajz vagy elektronikus adathordozó és kromalin, esetleg nyomdai film – továbbiakban: hirdetési anyag) hiánytalanul Kiadó rendelkezésére bocsátani. Nyomdakész hirdetési anyagnak kizárólag a Médiumajánlóban előre meghatározott technikai feltételeknek megfelelően elektronikus formában e-mailen, ftp-elérésen keresztül, DVD-ROM-on vagy egyéb adathordozón (színhelyes digitális proof kíséretében) leadott hirdetési anyag minősül.
 7. Reklámozó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott hirdetési anyag rossz minőségéből vagy hiányából fakad. Amennyiben a hirdetés elkészítéséhez Reklámozó a Kiadó segítségét igényli, ezt a megrendeléssel együtt kell közölnie, hogy az alkotók kijelölésére és a munkák elvégzésére, majd jóváhagyására elegendő idő maradjon. Kiadó a Reklámozó megbízása alapján elkészíti a hirdetések megjelentetéséhez szükséges nyomdai előkészítést. Kiadó megbízásnak tekinti azt is, ha a Reklámozó által leadott hirdetési anyag technikailag nem alkalmas megjelentetésre. Az e pontban meghatározottól eltérően leadott hirdetési anyagok esetén Kiadó technikai költséget számít fel, továbbá a hirdetések elkészítésekor végzett munkák költségét is a Reklámozó felé külön felszámítja.
 8. Kiadó, az általa elkészített hirdetésekről csak a Reklámozó kifejezett kérésére küld lenyomatot. Kiadó amennyiben aznap 16 óráig korrigálva visszakapja azt, a kért módosításokat figyelembe veszi. Ha a Reklámozó határidőn belül nem módosítja, úgy Kiadó a hirdetést elfogadottnak tekinti.
 9. A Kiadó által készített hirdetések, grafikák, egyéb grafikai elemek Kiadó tulajdonát képezik. Ezek másolása, sokszorosítása, más célból történő felhasználása csak Kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása után lehetséges.
 10. A hirdetési megbízások csupán a tervek, illetve hirdetési anyagok bemutatása és elfogadása után válnak Kiadóra nézve kötelezővé. A megbízás elutasítását Kiadó Reklámozóval haladéktalanul közli.
 11. A megrendelt hirdetés anyagának határidőn túli leadása esetén a megjelenés, illetve az előzetes megállapodás szerinti elhelyezés nem garantált, a teljes hirdetési díjat azonban Kiadó felszámítja.
 12. Ha a végső leadási határidőig Reklámozó nem küld hirdetési anyagot, vagy ha – folyamatos megrendelés esetén – a leadási határidőig nem jelzi, hogy változtatni kíván a közlendő hirdetésen, Kiadó felszólítja Reklámozót, hogy nyilatkozzon a megjelentetni kívánt hirdetés témájáról. Amennyiben a felszólításra Kiadó nem kap választ, automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.
 13. Kiadó az időben átadott és elfogadott, jó minőségű hirdetési anyag alapján garantálja a hirdetés kifogástalan megjelenését. A nyomdai megjelenítés során kismértékű szín- és tónusbeli eltérések előfordulhatnak. A vitás esetekben a nyomdai szabványok határainak túllépését Reklámozó köteles bizonyítani.
 14. Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból eredő többletköltséget minden esetben a Reklámozó viseli.
 15. Ha a hirdetés Kiadó mulasztásából hibásan, a megrendeléstől eltérően vagy tévesen jelenik meg, illetve nem jelenik meg, abban az esetben Kiadó – Reklámozó kérésére – elsősorban a hirdetési díjból árengedményt ad, vagy a hirdetést ismét megjelenteti díjtalanul. Az ismételt közlésen túlmenően Kiadót semminemű egyéb kötelezettség nem terhelheti.
 16. Bármiféle hirdetési anyagot Kiadó csak a Reklámozó kifejezett kívánságára küld vissza. A hirdetési anyagok megőrzésének, illetve visszaszolgáltatásának kötelezettsége – eltérő megállapodás hiányában a Reklámozó értesítése mellett és ellenkező kívánsága hiányában – az utolsó megjelenés dátumától számított három hét múltán megszűnik.
 17. Reklámozó a lekötött hirdetési felület lemondása esetén 75% bánatpénzt köteles fizetni a Reklámozónak, ha a lemondás a megjelenés előtt legalább 48 órával megtörténik. Amennyiben a lemondás a megjelenés előtt 12 órán belül, vagy a megjelenés után történik, akkor a Reklámozó 100%-os bánatpénzt köteles fizetni. Erről a Kiadó a Reklámozót írásban értesíti. A hirdetés lemondása kizárólag írásban történhet. A határidő a Kiadóhoz történő megérkezéstől számítandó. A hirdetési anyag leadási határidejének elmulasztása esetén automatikusan a lemondás jogkövetkezményei az irányadók.

 

IV. HIRDETÉSI DÍJAK, ENGEDMÉNYEK, FELTÉTELEK

 1. Kiadó hirdetési díjait és leadási határidőit Médiaajánlón teszi közzé. Az aktuális tarifatáblázat megtekinthető továbbá nyomatott formában a szerkesztőségben. Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben (különleges hirdetési felületek, támogatások, egyedi kiadványok, behúzások) a hirdetési díjat a tarifatáblázattól eltérően állapítsa meg, mind a felárakat, mind a kedvezményeket illetően.
 2. A hirdetési megbízások során adott árengedmények csak az adott naptári évben/vagy konkrét kiajánlóban megnevezett hirdetésekre vonatkoznak. A mennyiségi árengedmények csak a ténylegesen megjelent hirdetésekre vonatkoznak. Amennyiben a megrendelt hirdetési lehetőséget Reklámozó nem használja ki teljes mértékben, a listaár és a kedvezményes hirdetési ár közötti különbséget köteles haladéktalanul visszafizetni. A visszafizetendő összegről a Kiadó a Reklámozót írásban tájékoztatja. A Kiadó által adott engedmény, illetve jutalék harmadik személy részére külön megállapodás hiányában át nem ruházható.
 3. Kiadó a Reklámozó által elért forgalom után utólag veszi figyelembe az engedmény mértékét. Amennyiben azonban felek között keretmegállapodás kerül megkötésre, az engedmény számlázása a vállalt forgalomnak megfelelően történik. Az engedmény mértékének kiszámítása a felárakkal növelt és kedvezményekkel csökkentett forgalom alapján történik.
 4. Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy bárminemű tarifaváltozás esetén azt legalább 30 nappal a változást megelőzően közli Reklámozóval.
 5. Reklámügynökségek a felárral növelt, mennyiségi illetve egyéb engedménnyel csökkentett nettó hirdetési díjból ügynökségi engedményben részesülhetnek.
 6. Reklámozó a hirdetési díjat a Kiadó által küldött számla alapján, támpéldány és reklámadó nyilatkozat alapján fizeti meg. Kiadónak joga van a hirdetési díjból előleget kérni.
 7. A 8 (nyolc) naptári napon belül meg nem kifogásolt számlát elfogadottnak kell tekinteni. Ha Reklámozó a számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni. Minden jellegű kifogását írásban a penzugy@vargamedia.hu email címre küldheti meg.
 8. Esetleges fizetési késedelem esetén a Kiadó jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására, a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.) értelmében a késedelembe esés napjára számolt 40 eurós behajtási költségátalányra, illetve minden korábbi, a Reklámozónak adott kedvezmény visszavonására, azaz a listaár megfizettetésére.
 9. Amennyiben a Reklámozó az eredetileg megküldött számla, reklámadó nyilatkozat és támpéldány újra megküldését kéri a Kiadótól, abban az esetben arra 1000 Ft, azaz ezer forint többletköltséget számol fel.
 10. Ha Reklámozó korábbi megrendeléseinek ellenértékét felhívás ellenére sem teljesíti, akkor Kiadó jogosult követelése érvényesítése érdekében minden jogszerű utat igénybe venni, továbbá jogosult a későbbi megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig. A Kiadó a megrendelések teljesítésének felfüggesztéséről a Reklámozót írásban értesíti.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, valamint a reklámokra vonatkozó mindenkor hatályos törvények és reklámetikai előírások, továbbá a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény ide vonatkozó rendelkezései irányadók.
 2. Mind Kiadó mind Reklámozó köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott információkat üzleti titokként megőrizni, időkorlátozás nélkül. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a károkozó korlátlan felelősséggel tartozik.
 3. Felek esetleges jogvitáikat igyekeznek békés úton rendezni, ennek eredménytelensége esetén a jogvita eldöntésére a felek kikötik a Pécsi Városi bíróság illetékességét. Alkalmazandó jog a magyar jog. A megrendeléssel a Reklámozó egyúttal elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. január 1-jétől érvényesek.

Pécs, 2015. december 31.

Varga Média Kft.